Thông báo số 101/2021/TB-TCO ngày 06/04/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng tải: 06/04/2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo số 101/2021/TB-TCO ngày 06/04/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 bao gồm:

 1. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội
 2. Chương trình đại hội
 3. Mẫu Phiếu biểu quyết
 4. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
 5. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và chiến lược phát triển 5 năm tới của Công ty.
 6. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.
 10. Thông qua Ngân sách hoạt động năm 2020 và phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 11. Thông qua việc Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 310 tỷ đồng.
 12. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.
 13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Trân trọng,