Lọc theo:

Cung cấp tàu dịch vụ trực lô 12/11

Thời gian hoàn thành 60 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Vietsopetro

Thời gian

1/10/2019 - 1/12/2019

Khu vực hoạt động

Lô 12/11

Mô tả dự án

Trực lô, phục vụ giàn khoan và hỗ trợ khoan lô 12/11

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan