BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày đăng tải: 28/04/2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Báo Cáo Thường Niên năm 2020 ngày 28/4/2021 như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

TOS.BCTN.2021

Tin tức liên quan

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

01/04/2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

20/04/2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

20/04/2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

28/04/2021

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

06/10/2020