Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng năm 2020 sẽ được tổ chức vào chiều ngày 26/6/2020, tại Khách sạn Majestic, số 01 Đồng Khởi, phường bên nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Để các cổ đông tiện theo dõi, tra cứu thông tin, Ban tổ chức sẽ đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung và các thông tin liên quan khác bên dưới thư mời tham dự, kể từ ngày 19/06/2020.