THÔNG BÁO SỐ 54/2022/TB-TOS NGÀY 7/04/2022 VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

Ngày đăng: 7/04/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 54/2022/TB-TOS ngày 7/04/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm, bao gồm:

 1. Chương trình cuộc họp.
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
 3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 5. Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 6. Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.
 7. Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2021 và phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 8. Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 9. Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027).
 10. Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2022 – 2027).
 11. Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 13. Quy chế tổ chức đại hội.
 14. Hướng dẫn tham dự trực tuyến và bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng,