THÔNG BÁO SỐ 84/2023/TB-TOS NGÀY 13/4/2023 VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 13/4/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 84/2023/TB-TOS ngày 13/4/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu cuộc họp” . Chi tiết tài liệu cuộc họp:

 1. Chương trình cuộc họp.
 2. Quy chế đại hội.
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
 4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 6. Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
 7. Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.
 8. Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023.
 9. Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2022 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 10. Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS ngày 13/4/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 12. Hướng dẫn tham dự trực tuyến.

Trân trọng,