Lọc theo:

Cung cấp tàu dịch vụ trực lô 09-1

Thời gian hoàn thành 308 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Vietsopetro

Thời gian

4/2019 - 3/2020

Khu vực hoạt động

Lô 09-1

Mô tả dự án

Trực tại lô 09-1 đồng thời hỗ trợ các hoạt động khai thác, khoan và hoạt động ROV

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan