BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT SỐ 01/2023/BBH-BKS NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2023 VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ngày đăng: 22/08/2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2023/BBH-BKS ngày 21 tháng 8 năm 2023 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát.” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

BBH Ban kiem soat - Bau Truong ban