Chốt danh sách cổ đông và đăng ký giao dịch chứng khoán

Ngày đăng: 28/12/2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) như đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm

TB-05.2020 - Chốt DS cổ đông