CÔNG VĂN SỐ 03/2022/TOS-GT NGÀY 27/01/2022 GIẢI TRÌNH VỀ LNST TRÊN BCTC HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2021 THAY ĐỔI 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020

Ngày đăng: 27/01/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Công văn số 03/2022/TOS-GT ngày 27/01/2022 về việc giải trình về LNST trên BCTC QUý 4 năm 2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2020” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,