Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng đăng ký thay đổi lần thứ 8

Ngày đăng tải: 10/06/2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính gửi đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng đăng ký thay đổi lần thứ 8. Thông tin chi tiết như đính kèm.