NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 03/2022/NQ-HĐQT NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2022 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2021 THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2021

Ngày đăng: 24/01/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2022 về việc Điều chỉnh triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27 tháng 04 năm 2021” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,