Thông báo số 2746/TB-SGDCKHN ngày 26 tháng 08 năm 2021 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng

Ngày đăng: 30/08/2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Thông báo số 2746/TB-SGDCKHN ngày 26 tháng 08 năm 2021 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,