Lọc theo:

Hỗ trợ hạ thủy chân đế dự án phát triển mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt

Thời gian hoàn thành 14 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

Vietsovpetro

Thời gian

Tháng 7-8/2019

Khu vực hoạt động

Mô tả dự án

Hỗ trợ hạ thủy chân đế dự án phát triển mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan