NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 28/4/2022 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Ngày đăng: 29/04/2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

TOS. Nghi quyet DHDCD thuong nien 2022