Lọc theo:

Cung cấp tàu trực mỏ Tê Giác Trắng

Thời gian hoàn thành 150 Ngày

Transit time Transit time vertical

Khách hàng

HLHV JOC

Thời gian

10/11/2019-09/04/2020

Khu vực hoạt động

mỏ TGT

Mô tả dự án

Cung cấp đội tàu dịch vụ PSV phục vụ công tác khai thác tại mỏ Tê Giác Trắng

Hình ảnh dự án

Dự án liên quan